CÔNG TY ĐÀO TẠO KẾ TOÁN SEN VÀNG

Chính phủ đã ban hành Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng mới từ ngày 1-1-2016....[Chi tiết]

Công văn số 67151/CT-HTr hướng dẫn về thuế TNDN, thuế TNCN đối với khoản chi mua bảo hiểm sức khỏe cho người lao động như sau:...[Chi tiết]

Ngày 23/06/2015 hướng dẫn thực hiện một số điều khoản về tiền lương tại Nghị định số 05/2015/NĐ-CP, bao gồm: mức lương, hình thức trả lương, ...[Chi tiết]

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 09 năm 2015, thay thế Thông tư số 180/2010/TT-BTC ngày 10/11/2010, Thông tư số 35/2013/TT-BTC ...[Chi tiết]

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày ...[Chi tiết]

Tổng cục Thuế vừa ban hành Quy trình kiểm tra thuế mới kèm theo Quyết định 746/QĐ-TCT, thay thế quy trình cũ kèm theo Quyết định ...[Chi tiết]

Theo Công văn này, ngành Thuế vào BHXH đã ký Quy chế phối hợp với nhau trong việc quản lý thu các khoản BHXH bắt buộc, ...[Chi tiết]

Để đảm bảo thực hiện thống nhất theo quy định của pháp luật, Cục Thuế Hà Nội vừa ban hành Công văn 7850/CT-TNCN, 7851/CT-TNCN hướng dẫn ...[Chi tiết]