CÔNG TY ĐÀO TẠO KẾ TOÁN SEN VÀNG

Ngày 27/05/2016, Chính phủ ban hành nghị định 49/2016/NĐ-CP, Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 109/2013/NĐ-CP...[Chi tiết]

Quyết định 636/QĐ-BHXH hiệu lực 01/06/2016 – quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH...[Chi tiết]

Ngày 06/04/2016 Quốc hội thông qua Luật thuế số 107/2016/QH13....[Chi tiết]

Quyết định 626/QĐ-BTC – sửa đổi, thay thế thủ tục quyết toán Thuế thu nhập doanh nghiệp và thông báo phương pháp trích khấu hao tài ...[Chi tiết]

Trong Công văn gửi đến Cục thuế các địa phương trực thuộc Trung ương này, bên cạnh việc triển khai thực hiện quy định về quản ...[Chi tiết]

Bộ Tài Chính vừa ban hành Thông tư số 53/2016/TT-BTC liên quan đến việc bổ sung hướng dẫn hạch toán chênh lệch tỷ giá của Thông ...[Chi tiết]

Cục Thuế Hà Nội ban hành 2 công văn hướng dẫn Quyết toán thuế Thu nhập cá nhân 2015 Công văn số 9260/CT-TNCN và Công văn số ...[Chi tiết]

Công văn 801/TCT- TNCN: hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2015 và cấp MST cho người phụ thuộc...[Chi tiết]