CÔNG TY ĐÀO TẠO KẾ TOÁN SEN VÀNG

Ngày 21/08/2012 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 140/2012/TT-BTC hướng dẫn Nghị định số 60/2012/NĐ-CP ngày 30/07/2012 của Chính phủ quy định chi ...[Chi tiết]

BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 18/2011/TT-BTC Hà Nội, ngày 10 tháng 2 ...[Chi tiết]