CÔNG TY ĐÀO TẠO KẾ TOÁN SEN VÀNG

Căn cứ Luật BHXH năm 2014 và các văn bản hướng dẫn dưới Luật, từ ngày 1/1/2018 trở đi, BHXH sẽ có các thay đổi về ...[Chi tiết]

Thông tư Hướng dẫn Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, ...[Chi tiết]

Bộ Tài chính ban hành Thông tư 95/2016/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế thay thế Thông tư 80/2012/TT-BTC. Có thể nói Thông tư 95/2016/TT-BTC là ...[Chi tiết]

Từ ngày 01/07/2016, Luật số 106/2016/QH13 sửa đổi các Luật về thuế 2016 bắt đầu có hiệu lực. Theo đó, Luật này sửa đổi, bổ sung ...[Chi tiết]

Cá nhân ký hợp đồng từ 3 tháng trở lên với nhiều công ty, toàn bộ đều được khấu trừ theo biểu thuế lũy tiến. Cá ...[Chi tiết]

Một số nội dung mới sửa đổi, bổ sung về hoá đơn, chứng từ theo Thông tư số 64/2013/TT-BTC....[Chi tiết]

Thời gian xuất hóa đơn công trình xây dựng là khi nào? Cách viết hóa đơn GTGT trong xây dựng? Bài viết sẽ hướng dẫn cụ ...[Chi tiết]

Căn cứ vào Thông tư 111/2013/TT-BTC và Thông tư 92/2015/TT-BTC thì các khoản phụ cấp, trợ cấp sau không phải tính thuế thu nhập cá nhân:...[Chi tiết]