CÔNG TY ĐÀO TẠO KẾ TOÁN SEN VÀNG

Hướng dẫn thi hành một số điều của luật thuế GTGT...[Chi tiết]

Thông tư 219 Hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi ...[Chi tiết]

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2013 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ...[Chi tiết]

Công văn số 18128/BTC-TCT ngày 27/12/2013 của Bộ Tài chính V/v triển khai thực hiện một số quy định có hiệu lực từ 01/01/2014 tại Luật ...[Chi tiết]

Ngày 19 tháng 6 năm 2013, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNDN và Luật sửa ...[Chi tiết]

Một số sửa đổi, bổ sung mới về chính sách thuế GTGT, Cụ thể như sau:...[Chi tiết]