CÔNG TY ĐÀO TẠO KẾ TOÁN SEN VÀNG

Trong Công văn gửi đến Cục thuế các địa phương trực thuộc Trung ương này, bên cạnh việc triển khai thực hiện quy định về quản ...[Chi tiết]

Ngày 27/02/2015, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 26/2015/TT-BTC hướng dẫn nội dung về thuế GTGT, quản lý thuế và hóa đơn....[Chi tiết]

Bộ Tài Chính ban hành Thông tư số 134/2014/TT-BTC ngày 12/09/2014, hướng dẫn thủ tục gia hạn thời hạn nộp thuế và hoàn thuế giá trị ...[Chi tiết]

Tổng cục Thuế nhận được công văn và phản ánh của một số Cục thuế về việc áp dụng Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của ...[Chi tiết]

Ngày 19/6/2013, Quốc hội đã thông qua Luật thuế GTGT số 31/2013/QH13 (Luật thuế GTGT 2013) sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế ...[Chi tiết]

Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 13 đã thông qua Luật số 31/2013 QH13 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế ...[Chi tiết]

Các doanh nghiệp kinh doanh, xuất khẩu các mặt hàng nông, lâm, thủy, hải sản sử dụng các hóa đơn bán hàng của các doanh nghiệp ...[Chi tiết]

Gia hạn thời hạn nộp mẫu 06 cho các đơn vị muốn kê khai theo phương pháp khấu trừ. Thời hạn cuối cùng 15/3/2014....[Chi tiết]