CÔNG TY ĐÀO TẠO KẾ TOÁN SEN VÀNG

Quyết định 626/QĐ-BTC – sửa đổi, thay thế thủ tục quyết toán Thuế thu nhập doanh nghiệp và thông báo phương pháp trích khấu hao tài ...[Chi tiết]

Công văn số 67151/CT-HTr hướng dẫn về thuế TNDN, thuế TNCN đối với khoản chi mua bảo hiểm sức khỏe cho người lao động như sau:...[Chi tiết]

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày ...[Chi tiết]

Ngày 03 tháng 02 năm 2015 Bộ Tài chính ban hành Công văn số 1694/BTC-CST V/v chính sách thuế TNDN đối với khoản DN chi mua ...[Chi tiết]

Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 hướng dẫn Nghị định 218/2013/NĐ về Hướng dẫn thi hành luật thuế Thu nhập doanh nghiệp Thông tư có hiệu lực 02/08/2014 ...[Chi tiết]

NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 ...[Chi tiết]

Công văn số 17557/BTC-TCT ngày 18/12/2013 về việc triển khai thực hiện một số quy định có hiệu lực từ 01/01/2014 tại Luật sửa đổi bổ ...[Chi tiết]

LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP...[Chi tiết]