CÔNG TY ĐÀO TẠO KẾ TOÁN SEN VÀNG

Công văn 5286/CT-TNCN: hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2016 và cấp MST cho người phụ thuộc...[Chi tiết]

Cục Thuế Hà Nội ban hành 2 công văn hướng dẫn Quyết toán thuế Thu nhập cá nhân 2015 Công văn số 9260/CT-TNCN và Công văn số ...[Chi tiết]

Công văn 801/TCT- TNCN: hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2015 và cấp MST cho người phụ thuộc...[Chi tiết]

Để đảm bảo thực hiện thống nhất theo quy định của pháp luật, Cục Thuế Hà Nội vừa ban hành Công văn 7850/CT-TNCN, 7851/CT-TNCN hướng dẫn ...[Chi tiết]

Theo công văn này, đối tượng phải quyết toán thuế TNCN là tổ chức, cá nhân trả thu nhập phải khấu trừ thuế không phân biệt ...[Chi tiết]

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật thuế thu nhập cá nhân ngày 21 tháng 11 năm 2007; ...[Chi tiết]

Ngày 22 tháng 11 năm 2012, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế Thu nhập cá nhân, ...[Chi tiết]

Căn cứ Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007; Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của ...[Chi tiết]