CÔNG TY ĐÀO TẠO KẾ TOÁN SEN VÀNG

Ngày 27/05/2016, Chính phủ ban hành nghị định 49/2016/NĐ-CP, Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 109/2013/NĐ-CP...[Chi tiết]

Bộ Tài chính nhận được văn bản của một số doanh nghiệp và Cục Thuế một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phản ánh ...[Chi tiết]

Đối với hóa đơn phát sinh từ 01/01/2014 thì trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện hóa đơn kê khai khấu trừ bị bỏ sót ...[Chi tiết]

Ngày 20/5/2014 Bộ Tài chính ban hành CV1839/TCT-CS hướng dẫn một số điểm mới của TT39....[Chi tiết]

THÔNG TƯ 39/2014 /TT-BTC thay thế thông tư 64/2013/TT-BTC Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 hướng dẫn NĐ51/2010 ... quy định về hóa đơn bán hàng và cung ...[Chi tiết]

THÔNG TƯ 153 - Hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn ...[Chi tiết]

Hóa đơn bị sai sót nhỏ về “hình thức” vẫn được chấp nhận. Ngày 11/02/2014, Bộ Tài chính vừa ban hành Công Văn 1781/BTC-TCT hướng dẫn việc ...[Chi tiết]

Ngày 17 tháng 01 năm 2014 Bộ Tài Chính ban hành thông tư số 10/2014/TT-BTC hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn. ...[Chi tiết]