CÔNG TY ĐÀO TẠO KẾ TOÁN SEN VÀNG

Phân tích báo cáo tài chính
Bookmark and Share


 

Phân tích báo cáo tài chính chuyên sâu để ra quyết định kinh doanh.

 Phân tích báo cáo tài chính là vấn đề hết sức quan trọng trong việc đánh giá tình hình Doanh nghiệp.Thông qua việc phân tích Tài chính cho phép đánh giá được khái quát và toàn diện các mặt hoạt động của Doanh nghiệp, thấy rõ những điểm mạnh, điểm yếu và những tiềm năng của của Doanh nghiệp.

Đối với người quản lý Doanh nghiệp, mục tiêu của việc phân tích tài chính chủ yêu là :

- Đánh giá tình hình Tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh, từ đó đưa ra các dự báo và kế hoạch Tài chính cùng các quyết định tài chính thích hợp.

- Phân tích tài chính nhằm kiểm soát các mặt hoạt động của Doanh nghiệp. Trên cơ sở đó đưa ra các biện pháp Quản lý thích ứng để thực hiện các mục tiêu của Doanh nghiệp.

Đối với người ngoài Doanh nghiệp là những người cho vay và các nhà đầu tư... thì thông qua việc phân tích báo cáo tài chính Doanh nghiệp để đánh giá khả năng thanh toán, khả năng sinh lời và hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp để có quyết định cho vay, hu hồi nợ hoặc đầu tư vào doanh nghiệp.

Thời gian học :   2 buổi 


ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

- Các chủ Doanh nghiệp, Lãnh đạo công ty

- Các nhà đầu tư, Thành viên HĐQT, HĐTV, Ban giám đốc, Ban điều hành

- Các nhà quản lý tài chính  kế toán, Kế toán tổng hợp, chuyên viên kế toán, chuyên viên tài chính, chuyên viên  phân tích đầu tư của các doanh nghiệp....
- Những người đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên ngành  kế toán, tài chính, ngân hàng

-Những ai muốn đọc hiểu phân tích tài chính doanh nghiệp

 

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

- Hiểu tầm quan trọng của phân tích báo cáo tài chính và các thông tin cần công bố
- Biết cách phân tích các số liệu kế toán thành các thông tin tài chính hữu ích;Khả năng đánh giá chính xác được sức mạnh tài chính , những tiềm năng, hiệu quả kinh doanh, những triển vọng và rủi ro trong tương lai.
- Biết cách đưa ra các chỉ số tài chính quan trọng, làm cơ sở định hướng cho việc ra quyết định tài chính, kinh doanh hiệu quả, góp phần nâng cao uy tín của doanh nghiệp

 

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Chủ đề 1: Tổng quan về tài chính doanh nghiệp và phân tích tài chính doanh nghiệp
-    Tổng quan về  BCTC tài chính doanh nghiệp
-    Các nhân tố ảnh hưởng tới tài chính doanh nghiệp
-    Sự cần thiết phân tích tài chính doanh nghiệp

-    Mục tiêu phân tích tài chính doanh nghiệp

-    Giới thiệu về các Báo cáo tài chính doanh nghiệp

Chủ đề 2: Phân tích hệ thống đòn bẩy


-    Phân tích đòn bẩy kinh doanh
-    Phân tích đòn bẩy tài chính và rủi ro tài chính
-    Phân tích đòn bẩy tổng hợp

Chủ đề 3 : Quản trị tài chính doanh nghiệp

1. Quản trị tài chính doanh nghiệp

- Kế hoạch tài chính;
- Kiểm soát tài chính;
- Quyết định tài chính.

2. Chi phí sử dụng vốn (cost of funds)

- Chi phí sử dụng vốn; Rủi ro và chi phí vốn;
- Cơ cấu vốn; Lãi suất tiền vay;
- Chi phí vốn chủ sở hữu; Lợi nhuận lưu giữ.

3. Đầu tư (Investment)

- Đầu tư và chi phí tạo vốn; Chi phí tạo doanh thu;
- Quản lý vốn lưu động;
- Quản lý vốn đầu tư vào tài sản dài hạn;
- Cơ cấu huy động vốn; Tài trợ vốn; Chính sách tài trợ vốn.

4. Nợ và rủi ro tài chính

- Nợ và rủi ro tài chính;
- Ảnh hưởng của đòn cân nợ.

5. Nguồn vốn huy động

- Thành viên góp vốn; Phát hành cổ phiếu; Lợi nhuận lưu giữ
- Tín dụng thương mại; Vay ngân hàng / trái phiếu; Thuê tài chính.

Chủ đề 4:  Phân tích tài chính qua các báo cáo tài chính doanh nghiệp

1 -    Phân tích cấu trúc tài chính, tình hình đảm bảo vốn kinh doanh qua bảng cân đối kế toán
-    Phân tích cơ cấu tài sản
-    Phân tích cơ cấu nguồn vốn
-    Phân tích tình hình đảm bảo vốn cho kinh doanh
-    Phân tích chu kỳ vốn lưu động
-    Phân tích tình hình biến động nguồn vốn và sử dụng vốn
2 -    Phân tích hiệu quả kinh doanh và hiệu suất hoạt động
-    Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh chung
-    Phân tích chỉ tiêu doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh chính
-    Phân tích chỉ tiêu lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh chính
-    Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
-    Phân tích hiệu quả sử dụng TSCĐ
3 -  Phân tích khả năng sinh lời của vốn
-    Khả năng sinh lời; ROE (Return On Equity); Tỷ số thu nhập trên vốn cổ phiếu phổ thông;

-   Thu nhập trên vốn sử dụng (ROCE - Return On Capital Employed).

4 - Mô hình phân tích Dupont & Dupont mở rộng

5-  Các tỷ số khả năng sinh lời thứ cấp

- PBIT / Doanh thu; Vòng quay tài sản;
- Tỷ số lãi gộp; Cơ cấu chi phí;
- Tỷ số vòng quay TSLĐ.

6 -  Kết hợp phân tích các tỷ số khác

7 -  Rủi ro tài chính

8-  Tỷ số nợ

- Tỷ số nợ; Tỷ số đòn cân nợ (Gearing);
- Tỷ số khả năng thanh toán lãi vay; Tỷ số dòng tiền;

9-  Tỷ số liên quan đến các khoản mục vốn lưu động

10- Đầu tư quá mức vào vốn lưu động và kinh doanh quá sức

 

Hãy gọi cho chúng tôi để được tư vấn tốt nhất


CÔNG TY ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN THUẾ SEN VÀNG 

 Địa chỉ : 25 Lạc Trung - Vĩnh Tuy - Q. HBT – Hà Nội  
      Điện thoại : 0983 742 998 - 0916 661 587

Email: thuesenvang@gmail.com  - Website: ketoansenvang.vn

Facebook: https://www.facebook.com/thuesenvang