CÔNG TY ĐÀO TẠO KẾ TOÁN SEN VÀNG

Công văn 17526 /BTC-TCT V/v Triển khai thực hiện một số nội dung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về ...[Chi tiết]

Thực hiện áp dụng phương pháp tính thuế GTGT năm 2015 của doanh nghiệp, hợp tác xã (DN, HTX) theo hướng dẫn tại các Thông tư ...[Chi tiết]

Ngày 11 tháng 11 năm 2014 Chính phủ đã ban hành Nghị định 103/2014/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động ...[Chi tiết]

Ngày 10/10/2014 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 151/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 ...[Chi tiết]

Thông tư 151/2014/TT-BTC : hướng dẫn nghị định 91/2014/NĐ-CP về việc sửa đổi bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế...[Chi tiết]

Nghị định số 91/2014/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều tại 4 Nghị định về thuế. Đó là các Nghị định 83/2013/NĐ-CP ...[Chi tiết]

NNT không phải ghi chi tiết chương, khoản, mục nộp vào NSNN (Nội dung này Ngân hàng uỷ nhiệm thu hoặc KBNN sẽ ghi khi thu ...[Chi tiết]

CỤC THUẾ THÀNH PHỐ HÀ NỘI: Tập huấn chính sách Thuế mới để cải cách, đơn giản thủ tục hành chính Thuế. THÔNG TƯ 119/2014/TT-BTC SỬA ...[Chi tiết]