CÔNG TY ĐÀO TẠO KẾ TOÁN SEN VÀNG

Bộ Tài Chính vừa ban hành Thông tư số 53/2016/TT-BTC liên quan đến việc bổ sung hướng dẫn hạch toán chênh lệch tỷ giá của Thông ...[Chi tiết]

Chính phủ đã ban hành Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng mới từ ngày 1-1-2016....[Chi tiết]

Ngày 23/06/2015 hướng dẫn thực hiện một số điều khoản về tiền lương tại Nghị định số 05/2015/NĐ-CP, bao gồm: mức lương, hình thức trả lương, ...[Chi tiết]

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 09 năm 2015, thay thế Thông tư số 180/2010/TT-BTC ngày 10/11/2010, Thông tư số 35/2013/TT-BTC ...[Chi tiết]

Tổng cục Thuế vừa ban hành Quy trình kiểm tra thuế mới kèm theo Quyết định 746/QĐ-TCT, thay thế quy trình cũ kèm theo Quyết định ...[Chi tiết]

Theo Công văn này, ngành Thuế vào BHXH đã ký Quy chế phối hợp với nhau trong việc quản lý thu các khoản BHXH bắt buộc, ...[Chi tiết]

Ngày 12 tháng 02 năm 2015, Chính phủ đã ban hành Nghị Định 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một ...[Chi tiết]

Thông tư này hướng dẫn kế toán áp dụng đối với các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế. Các doanh nghiệp ...[Chi tiết]