CÔNG TY ĐÀO TẠO KẾ TOÁN SEN VÀNG

Ngày 12/08/2016 Bộ Tài Chính ban hành Thông tư 130/2016/TT-BTC Thông tư Hướng dẫn Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ ...[Chi tiết]

Bộ Tài chính ban hành Thông tư 95/2016/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế thay thế Thông tư 80/2012/TT-BTC. Có thể nói Thông tư 95/2016/TT-BTC là ...[Chi tiết]

Công văn số 1379/BHXH-BT, hướng dẫn tính lãi chậm đóng, truy thu BHXH, BHYT, BHTN và thu BHXH tự nguyện ngày 20/04/2016 của BHXH Việt Nam...[Chi tiết]

Luật 106/2016/QH13 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế GTGT, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế...[Chi tiết]

Nghị định 37/2016/NĐ-CP: Mức đóng Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động...[Chi tiết]

Công văn 2026/BHXH-BT về thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp căn cứ mức lương cơ sở theo quy định ...[Chi tiết]

Ngày 9/3/2015, Thủ tướng ban hành Quyết định 08/2015/QĐ-TTg thí điểm về giao dịch điện tử trong thực hiện thủ tục tham gia bảo hiểm xã ...[Chi tiết]

Quyết định 636/QĐ-BHXH hiệu lực 01/06/2016 – quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH...[Chi tiết]