CÔNG TY ĐÀO TẠO KẾ TOÁN SEN VÀNG

Kế toán và thuế dành cho Giám đốc, nâng cao bồi dưỡng kiến thức kế toán và thuế dành cho Sếp...[Chi tiết]

Hỗ trợ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa cả về số lượng và chất lượng góp phần đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế ...[Chi tiết]

Đáp ứng nhu cầu về Nâng cao kỹ năng Quản trị doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tăng cường khả năng cạnh tranh ...[Chi tiết]

Là các cán bộ đang làm kế toán, kế toán trưởng hoặc Trưởng phòng kế toán nhưng chưa có Chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng ...[Chi tiết]

LỚP BỒI DƯỠNG KẾ TOÁN TRƯỞNG DOANH NGHIỆP  (Theo Thông tư số 199/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)   Đối tượng tham gia khóa học:  -         ...[Chi tiết]

01