CÔNG TY ĐÀO TẠO KẾ TOÁN SEN VÀNG

Dịch vụ tư vấn thuế
Bookmark and Share

  Dịch vụ tư vấn thuế và kiểm soát lập kế hoạch về thuế :

* Tư vấn thuế GTGT  Các điều kiện được khấu trừ thuế VAT đầu vào:

 

 • Thời điểm lập hóa đơn VAT đầu vào có đúng theo quy định pháp luật?
 • Giá trị thuế VAT đầu vào có dùng cho sản xuất hàng hóa doanh thu chịu thuế VAT?
 • Thuế VAT đầu vào có được thanh toán qua ngân hàng theo quy định?
 • Thuế VAT đầu vào có được kê khai theo đúng thời gian mà pháp luật quy định?
 • Thuế VAT được kê khai và trình bày đúng với mẫu quy định của pháp luật thuế hiện hành?

  

* Tư vấn thuế thu nhập doanh nghiệp ( TNDN ) Các điều kiện ghi nhận Doanh Thu và Chi phí đã phù hợp với :

 

 • Doanh Thu đã được ghi nhận đúng với Luật thuế và Chuẩn mực kế toán ?
 • Chi phí được coi là hợp lệ hợp lý đã tuân thủ các điều kiện quy định pháp luật ?
 • Thuế TNCN được trình bày theo đúng pháp luật thuế quy định hiện hành?
 • Tư vấn cân đối chi phí, doanh thu ...

  

* Tư vấn thuế thu nhập cá nhân  ( TNCN )

    .  Xác định đúng đối tượng phải nộp Thuế Thu nhập cá nhân?

 • Xác định đúng loại thu nhập phải chịu thuế thu nhập cá nhân?
 • Xác định đúng các yếu tố được giảm trừ khi tính thuế thu nhập cá nhân đối với tiền lương tiền công:

    . Giảm trừ gia cảnh: cho bản thân và người phụ thuộc;

 • Giảm trừ các loại bảo hiểm và được giảm trừ khác theo quy định;

    .  Tập hợp, xác định chính xác các hồ sơ cần chứng minh khi tính thuế đối với người nước ngoài,              như :Xác nhận thu nhập toàn cầu, các hiệp định tránh đánh thuế hai lần (nếu có)?

 • Các chính sách ưu đãi miễn giảm thuế theo quy định của pháp luật hiện hành để giảm khó khăn cho người nộp thuế.
 • Xác định chính xác số thuế TNCN phải nộp, và được trình bày đúng mẫu biểu mà pháp luật hiện hành quy định?
 • Tư vấn quyết toán, hoàn thuế ....

 

* Tư vấn Thuế Nhà thầu

    .  Xác định đúng đối tượng phải nộp Thuế Nhà thầu?

 • Xác định đúng loại thu nhập phải chịu thuế nhà thầu, ví dụ như: các khoản vay, phạt hợp đồng, cho thuê chuyên gia...
 • Xác định chính xác số thuế FCT phải nộp và biểu mẫu theo quy định của pháp luật hiện hành.


Để được tư vấn tốt nhất xin liên hệ theo số :  0983.742.998 ( Ms Liên )