CÔNG TY ĐÀO TẠO KẾ TOÁN SEN VÀNG

Trong các Doanh nghiệp vừa và nhỏ hiện nay, hầu như thay đổi kế toán hàng năm vì kế toán “nhảy việc” hoặc không đủ năng ...[Chi tiết]

Các luật thuế và văn bản hướng dẫn thi hành thường xuyên thay đổi liên tục, chưa có sự thống nhất và ổn định cao, chính ...[Chi tiết]

DỊCH VỤ KÊ KHAI THUẾ, BÁO CÁO THUẾ CHUYÊN NGHIỆP - HIỆU QUẢ ******   Các quy định về pháp luật Thuế thường xuyên thay đổi, bổ sung, chính vì ...[Chi tiết]

   DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ THƯỜNG XUYÊN CHUYÊN NGHIỆP - HIỆU QUẢ *************   Các quy định về pháp luật Thuế luôn thay đổi, bổ sung, chính vì vậy Thuế ...[Chi tiết]

  Dịch vụ tư vấn thuế và kiểm soát lập kế hoạch về thuế : * Tư vấn thuế GTGT  Các điều kiện được khấu trừ thuế VAT ...[Chi tiết]

Dịch vụ lập báo cáo tài chính cho doanh nghiệp...[Chi tiết]

Các quy định về pháp luật Thuế thường xuyên thay đổi, bổ sung, chính vì vậy Thuế rất phức tạp, nếu không phải là chuyên gia ...[Chi tiết]

   Áp dụng đối với các doanh nghiệp quy mô vừa và lớn, có bộ máy kế toán tại doanh nghiệp, có nhu cầu giám sát ...[Chi tiết]