CÔNG TY ĐÀO TẠO KẾ TOÁN SEN VÀNG

Xử lý hóa đơn như thế nào khi Doanh nghiệp thay đổi địa điểm đăng ký kinh doanh?
Bookmark and Share

   

   Hóa đơn trước khi sử dụng DN đã làm thông báo phát hành với cơ quan thuế. Nhưng trong quá trình hoạt động DN có thay đổi địa chỉ kinh doanh, số hóa đơn đã in và phát hành, muốn dùng tiếp thì thực hiện thế nào?


    Đối với các số hoá đơn đã thực hiện thông báo phát hành nhưng chưa sử dụng hết có in sẵn tên, địa chỉ trên tờ hoá đơn, khi có sự thay đổi tên, địa chỉ, nếu tổ chức kinh doanh vẫn có nhu cầu sử dụng hoá đơn đã đặt in thì:


1/ Đối với những DN thay đổi tên, địa chỉ, nhưng không thay đổi cơ quan quản lý thuế :
- Thực hiện đóng dấu tên, địa chỉ mới vào bên cạnh tiêu thức tên, địa chỉ đã in sẵn để tiếp tục sử dụng
- Gửi thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hoá đơn đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp (mẫu số 3.13 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC).


2/ Đối với những doanh nghiệp thay đổi tên, địa chỉ dẫn đến làm thay đổi cơ quan quản lý thuế trực tiếp:
- Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn với cơ quan thuế nơi chuyển đi
- Thực hiện đóng dấu tên, địa chỉ mới vào bên cạnh tiêu thức tên, địa chỉ đã in sẵn để tiếp tục sử dụng
-Gửi bảng kê hoá đơn chưa sử dụng (mẫu số 3.10 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC) và thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hoá đơn đến cơ quan thuế nơi chuyển đến (trong đó nêu rõ số hóa đơn đã phát hành chưa sử dụng, sẽ tiếp tục sử dụng)



Lưu ý:


Nếu tổ chức không có nhu cầu sử dụng số hoá đơn đã phát hành nhưng chưa sử dụng hết thì thực hiện huỷ các số hoá đơn chưa sử dụng và thông báo kết quả huỷ hoá đơn với cơ quan thuế nơi chuyển đi và thực hiện thông báo phát hành hoá đơn mới với cơ quan thuế nơi chuyển đến.


Trường hợp có sự thay đổi về nội dung đã thông báo phát hành, tổ chức kinh doanh phải thực hiện thông báo phát hành mới theo hướng dẫn tại Điều 9 Thông tư 39/2014/TT-BTC.


Các thông tin mới đăng :