CÔNG TY ĐÀO TẠO KẾ TOÁN SEN VÀNG

Khai thuế môn bài năm 2014
Bookmark and Share


- Năm 2014 khai thuế môn bài được thực hiện theo Điều 17, TT 156/2013/TT-BTC.

- Mức thuế môn bài phải nộp thực hiện theo quy định tại Thông tư số 42/2003/TT-BTC ngày 7/5/2003 của Bộ Tài chính cụ thể:

Bậc thuế môn bài Vốn đăng ký đến 31/12/2013


Mức thuế môn bài cả năm

Bậc 1 Trên 10 tỷ nộp 3.000.000

Bậc 2 Từ 5 tỷ đến 10 tỷ nộp 2.000.000

Bậc 3 Từ 2 tỷ đến dưới 5 tỷ nộp 1.500.000

Bậc 4 Dưới 2 tỷ nộp 1.000.000


Vốn đăng ký kinh doanh được xác định như sau:

+ Đối với Doanh nghiệp nhà nước là vốn điều lệ.

+ Đối với Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là vốn đầu tư.

+ Đối với Công ty TNHH, Công ty cổ phần, Hợp tác xã là vốn điều lệ.

+ Đối với DNTN là vốn đầu tư.

- Các chi nhánh hạch toán phụ thuộc không có vốn đăng ký: 1.000.000đ

- Các doanh nghiệp thành viên hạch toán toàn ngành: 2.000.000 đ

- Theo quy định đối với trường hợp các doanh nghiệp đang hoạt động trước 31/12/2013 đã khai thuế môn bài khi bắt đầu hoạt động và năm 2014 không thay đổi về mức thuế môn bài phải nộp thì không phải làm tờ khai thuế môn bài mà chỉ nộp thuế môn bài vào NSNN theo quy định. Trường hợp có thay đổi về mức thuế môn bài thì các doanh nghiệp phải nộp tờ khai thuế môn bài theo mẫu số 01/MBAI ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC. (Về phần mẫu biểu áp dụng theo Thông tư 28/2011 hay Thông tư 156/2013 Các bạn kế toán nên hỏi cụ thể Quản lý thuế của mình, tôi thấy mỗi nơi áp dụng một khác)

Lưu ý:

- Trường hợp Doanh nghiệp có đơn vị trực thuộc (chi nhánh, cửa hàng...) kinh doanh ở cùng địa phương cấp tỉnh thì Doanh nghiệp thực hiện nộp thuế môn bài, tờ khai thuế môn bài (đối với trường hợp có thay đổi mức thuế môn bài) của các đơn vị trực thuộc đó cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của Doanh nghiệp.

- Trường hợp Doanh nghiệp có đơn vị trực thuộc ở khác địa phương cấp tỉnh nơi Doanh nghiệp có trụ sở chính thì đơn vị trực thuộc thực hiện nộp thuế môn bài, tờ khai thuế môn bài (đối với trường hợp có thay đổi mức thuế môn bài) của đơn vị trực thuộc cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của đơn vị trực thuộc.

- Thời hạn nộp thuế môn bài năm 2014 chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm 2014.

Các thông tin mới đăng :