CÔNG TY ĐÀO TẠO KẾ TOÁN SEN VÀNG

Lưu ý khi thanh toán hóa đơn 20 triệu đồng trở lên từ 01/01/2014
Bookmark and Share


   Căn cứ Luật số 32/2013/QH13 sửa đổi bổ sung một số điều của thuế thu nhập Doanh nghiệp ban hành ngày 19/06/2013 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2014

Trích nguyên văn điều 09 luật số 32:

Điều 9.Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế
1. Trừ các khoản chi quy định tại khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi khi xác định thu nhập chịu thuế nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:
a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; khoản chi thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;
b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật. Đối với hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt, trừ các trường hợp không bắt buộc phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định của pháp luật.   Như vậy, có thể hiểu là các khoản chi từ 20 triệu đồng trở lên phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt (phải thanh toán qua ngân hàng, séc....) mới được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. Điều này được áp dụng cho các loại hóa đơn bao gồm hóa đơn GTGT và hóa đơn bán hàng. (?)

Kết hợp với quy định về khấu từ thuế GTGT của Luật thuế GTGT thì để được khấu trừ thuế GTGT và được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế, khi thanh toán nên dùng hình thức thanh toán qua ngân hàng (một trong những chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt).

Trong khi chờ hướng dẫn cụ thể về vấn đề trên, nên lưu ý về việc thanh toán những hóa đơn có giá trị tổng từ 20 (hai mươi triệu đồng) trở lên kể từ ngày 01/01/2014.

Các thông tin mới đăng :