CÔNG TY ĐÀO TẠO KẾ TOÁN SEN VÀNG

Cách lập Báo cáo tài chính
Bookmark and Share

Thực hành lập BCTC dành cho Doanh nghiệp vừa và nhỏ.   Với mỗi một Doanh nghiệp thì bộ Báo cáo tài chính  phản ánh rất trung thực tình hình hoạt động tài chính cũng như thực trạng  tài sản và nguồn vốn hiện tại của Doanh nghiệp. Vì vậy BCTC đóng vai trò rất quan trọng cho sự phát triển bền vững của Doanh nghiệp. Với mỗi sinh viên kế toán mới ra trường chưa có kinh nghiệm, hay kế toán viên, việc lập thành thạo BCTC sẽ mở ra cho các bạn nhiều cơ hội nghề nghiệp sự tự tin trong công tác kế toán  .

 

Đối tượng áp dụng :

Các bạn sinh viên đã tốt nghiệp khoa Kế toán doanh nghiệp tại các trường Trung cấp, Cao đẳng chưa có nghiệm thực tế .

- Kế toán viên, kế toán Công nợ, tiền lương, tiền mặt, kho hàng hóa.. muốn phụ trách công việc kế toán tổng hợp.

Kế toán tổng hợp chưa vững nghiệp vụ, chưa chắc chắn trong vấn đề lên các báo cáo như: BC tài chính, BC Kết quả kinh doanh, BC Quyết toán thuế TN Cá nhân năm.

- Giám đốc, Quản lý các Doanh nghiệp muốn nắm chắc tình hình kế toán của doanh nghiệp, muốn đọc hiểu, kiểm tra giám sát sổ sách chứng từ.

Nội dung khóa học:


1 - Báo cáo kết quả kinh doanh

Bảng báo cáo kế hoạch kinh doanh, hay còn gọi là bảng báo cáo lãi lỗ, chỉ ra sự cân bằng giữa thu nhập (doanh thu) và chi phí trong từng kỳ.

Thu nhập thuần sẽ là kết quả của doanh thu bán hàng thuần trừ đi giá vốn hàng hoá hoặc giá vốn dịch vụ trong cùng kỳ.  Đồng thời cũng được gọi là lãi gộp.

Thu nhập thuần hoặc lỗ thuần sẽ là kết quả của việc lấy thu nhập gộp từ hoạt động trừ đi những thu nhập khác, ví dụ như thu nhập từ tiền lãi.

 

2 -Bảng cân đối kế toán

Bảng cân đối kế toán là một báo cáo tài chính ở một thời điểm nhất định. Nó là một bảng tóm tắt ngắn gọn về những gì mà Doanh nghiệp có như TÀI SẢN  và NGUỒN VỐN (các khoản nợ) ở một thời điểm nhất định.

Bảng cân đối kế toán phải được lập theo mẫu dành cho DNNVV được Bộ Tài chính quy định.

Một bảng cân đối kế toán phải chỉ rõ tái sản cố định của doanh nghiệp (Doanh nghiệp có cái gì), tài sản ngắn hạn (doanh nghiệp cho nợ những khoản nào), nợ ngắn hạn (những khoản doanh nghiệp nợ và phải trả trong thời gian ngắn), nợ dài hạn và vốn chủ sở hữu.

Tài sản cố định gồm:

 • Tài sản hữu hình : nhà xưởng, đất đai, máy móc, máy tính, các tài sản vật chất khác
 • Tài sản vô hình : uy tín, quyền sở hữu trí tuệ, phát minh sáng chế, thương hiệu, tên miền website, các khoản đầu tư dài hạn

Tài sản lưu động là những tài sản ngắn hạn mà giá trị của chúng có thể dao động từ ngày này qua ngày khác, nó bao gồm:

 • Cổ phiếu
 • Bán thành phẩm
 • Tiền nợ của khách hàng
 • Tiền mặt tại ngân hàng
 • Các khoản đầu tư ngắn hạn
 • Các khoản trả trước

Các khoản nợ ngắn hạn là các khoản nợ phải trả trong vòng một năm của doanh nghiệp, nó bao gồm:

 • Tiền nợ các nhà cung cấp
 • Các khoản vay dài hạn, rút quá ở ngân hàng hoặc các khoản mục tài chính khác
 • Thuế phải trả trong một năm

Các khoản nợ dài hạn, gồm:

 • Các khoản nợ đến kỳ hạn sau một năm – các khoản vay hoặc tài chính đến hạn phải trả sau một năm

Vốn chủ sở hữu và dự trữ: vốn cổ phần và lợi nhuận để lại

 

3- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Bảng báo cáo lưu chuyển tiền tệ  theo dõi dòng tiền ra và dòng tiền vào của Doanh nghiệp .

Dòng tiền vào:

 • Các khoản thanh toán của khách hàng cho việc mua sắm hàng hóa, dịch vụ
 • Lãi tiền gửi từ ngân hàng
 • Lãi suất tiết kiệm và đầu tư
 • Đầu tư của cổ đông

Dòng tiền ra:

 • Chi mua cổ phiếu, nguyên nhiên vật liệu thô hoặc các công cụ
 • Chi trả lương, tiền thuê và các chi phí hoạt động hàng ngày
 • Chi mua tài sản cố định – máy tính cá nhân, máy móc, thiết bị văn phòng,…
 • Chi trả lợi tức
 • Chi trả thuế thu nhập, thuế doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng và các thuế khác


4- THUYẾT MINH BCTC :  Cập nhật theo Quy định mới nhất

5 -QUYÊT TOÁN THUẾ TNDN: Cập nhật theo Quy định mới nhất

6 - QUYẾT TÓAN THUÊ TNCN: cập nhật theo quy định mới nhất

Thời gian học: Không giới hạn buổi học, tùy theo đối tượng học viên

Hãy gọi cho chúng tôi để được tư vấn tốt nhất:

CÔNG TY ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN THUẾ SEN VÀNG 

 Địa chỉ : 25 Lạc Trung - Vĩnh Tuy - HBT – Hà Nội  
      Điện thoại :  04.3633.9053 – 0983.742.998

Email: thuesenvang@gmail.com  - Website: ketoansenvang.vn

Facebook: https://www.facebook.com/thuesenvang


Các thông tin mới đăng :