CÔNG TY ĐÀO TẠO KẾ TOÁN SEN VÀNG

Kế toán cho người mới bắt đầu học
Bookmark and Share


I. Bản chất của hạch toán kế toán

1. Khái niệm.

2. Các khái niệm và nguyên tắc được chấp nhận chung

3. Nguyên tắc và kết cấu hạch toán  tài khoản

II. Đối tượng kế toán

1.      Tài sản (vốn)           

2.      Nguồn hình thành tài sản ( Nguồn vốn)

3.      Quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh.

III. Nội dung chi tiết  học :

Kế toán vốn bằng tiền, đầu tư ngắn hạn, các khoản phải thu và ứng trước: gồm phương pháp hạch toán tăng giảm vốn bằng tiền, đầu tư ngắn hạn, các khoản phải thu và ứng trước.

-  Kế toán nguyên vật liệu, hàng hoá: gồm phương pháp hạch toán tăng giảm nguyên vật liệu, các phương pháp xuất nguyên vật liệu.

- Kế toán tài sản cố định: gồm phương pháp hạch toán tăng giảm tài sản cố định, điều kiện ghi nhận là tài sản cố định, và các phương pháp khấu hao tài sản cố định.

- Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương: gồm phương pháp hạch toán lương và các khoản trích BHXH, BHYT, BHTN.

-  Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh: gồm kế toán doanh thu bán hàng và các khoản giảm trừ doanh thu bán hàng, kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp, kế toán giá vốn, kế toán chi phí và hoạt động tài chính, kế toán chi phí và thu nhập khác: kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp,...

 Thời gian học : Không giới hạn buổi học, tùy theo đối tượng học viên 

 

Hãy gọi cho chúng tôi để được tư vấn tốt nhất

 

CÔNG TY ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN THUẾ SEN VÀNG 

 Địa chỉ : 25 Lạc Trung - Vĩnh Tuy - HBT – Hà Nội  
      Điện thoại :  04.3633.9053 – 0983.742.998

Email: thuesenvang@gmail.com  - Website: ketoansenvang.vn

Facebook: https://www.facebook.com/thuesenvang