CÔNG TY ĐÀO TẠO KẾ TOÁN SEN VÀNG

Công văn số 5286/CT-TNCN V/v Quyết toán Thuế TNCN năm 2016 và cấp MST NPT
Bookmark and Share

TỔNG CỤC THUẾ

CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

   Số: 5286/CT-TNCN

V/v hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2016 và cấp MST NPT

Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2017


Kính gửi:

Các cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp, đoàn thể

Các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế

Thi hành Luật Thuế Thu nhập cá nhân (TNCN),  Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Phần I. Những điểm lưu ý về chính sách thuế khi thực hiện QTT TNCN:

 I. Các trường hợp QTT TNCN năm 2016:

1. Đối với TCTTN từ tiền lương, tiền công:

- TCTTN  thuộc diện chịu thuế TNCN đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công có trách nhiệm khai QTT TNCN và QTT TNCN thay cho các cá nhân có ủy quyền không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế. Trường  hợp tổ chức, cá nhân không phát sinh trả thu nhập thì không phải khai QTT TNCN.

- TCTTN chia, tách, hợp nhất,  sáp nhập, chuyển đổi, giải thể hoặc phá sản theo quy định của Luật DN thì phải QTT đối với số thuế TNCN đã khấu trừ và cấp chứng từ khấu trừ thuế cho người lao động để làm cơ sở cho người lao động thực hiện QTT TNCN. Trường hợp chuyển đổi loại hình DN mà bên tiếp nhận kế thừa toàn bộ nghĩa vụ về thuế của DN trước chuyển đổi thì DN trước chuyển đổi không phải khai QTT đến thời điểm có quyết định về việc chuyển đổi DN. Bên tiếp nhận thực hiện khai QTT năm theo quy định.

Trường hợp TCTTN giải thể, chấm dứt hoạt động có phát sinh trả thu nhập nhưng không phát sinh khấu trừ thuế TNCN thì TCTTN không thực hiện QTT TNCN, chỉ cung cấp cho CQT danh sách cá nhân đã chi trả thu nhập trong năm (nếu có) theo mẫu số 05/DS-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC chậm nhất là ngày thứ 45 kể từ ngày có quyết định về việc giải thể, chấm dứt hoạt động.

Đối với Công ty xổ số, DN bảo hiểm, DN bán hàng đa cấp không phải khai QTT đối với nghĩa vụ khấu trừ thuế TNCN của các cá nhân làm đại lý xổ số, đại lý bảo hiểm, bán hàng đa cấp. Tuy nhiên, đối với tờ khai của kỳ tháng/kỳ quý cuối cùng trong năm, phải kèm theo phụ lục theo mẫu số 01-1/BK-XSBHĐC ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC (không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế)

2. Đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp QTT với CQT:

Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công có trách nhiệm khai QTT nếu có số thuế phải nộp thêm hoặc có số thuế nộp thừa đề nghị hoàn hoặc bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo trừ các trường hợp sau:

- Cá nhân có số thuế phải nộp nhỏ hơn số thuế đã tạm nộp mà không có yêu cầu hoàn thuế hoặc bù trừ thuế vào kỳ sau.

- Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký HĐLĐ từ 3 tháng trở lên tại 1 đơn vị mà có thêm thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng, đã được TCTTN nhập khấu từ thuế tại nguồn theo tỷ lệ 10% nếu không có yêu cầu thì không QTT đối với phần thu nhập này.

Cá nhân được người sử dụng lao động mua bảo hiểm nhân thọ (trừ BH hưu trí tự nguyện), BH không bắt buộc khác có tích lũy về phí BH mà người sử dụng lao động hoặc DN BH đã khấu trừ thuế TNCN theo tỷ lệ 10% trên khoản tiền phí BH tương ứng với phần người sử dụng lao động theo hướng dẫn tại Khoản 2, Điều 14 Thông tư số 92/2015/TT-BTC thì không phải QTT đối với phần thu nhập này.

Trường hợp cá nhân cư trú là người nước ngoài kết thúc hợp đồng làm việc tại Việt Nam khai QTT với CQT trước khi xuất cảnh.

Lưu ý: Cá nhân làm đại lý xổ số, đại lý bảo hiểm, bán hàng đa cấp nếu phát sinh thuế TNCN phải nộp thêm trong trường hợp Công ty xổ số kiến thiết, DN BH, DN bán hàng đa cấp chưa khấu trừ thuế do chưa đến mức phải nộp thuế thì cuối năm cá nhân thực hiện khai thuế vào tờ khai năm theo mẫu số 01/TKN-XSBHĐC ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC.

II. Về việc ủy quyền QTT TNCN.

......

Các bạn tải Công văn số 5826/CT-TNCN tại phần download tài liệu để xem chi tiết. 

Các thông tin mới đăng :