CÔNG TY ĐÀO TẠO KẾ TOÁN SEN VÀNG

Công văn 336/TCT-TNCN: Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN 2013
Bookmark and Share


      Theo công văn này, đối tượng phải quyết toán thuế TNCN là tổ chức, cá nhân trả thu nhập phải khấu trừ thuế  không phân biệt trong năm có phát sinh khấu trừ hay không khấu trừ thuế có trách nhiệm khai quyết toán và quyết toán thay cho cá nhân có ủy quyền. Trường hợp, tổ chức, cá nhân không phát sinh trả thu nhập trong năm 2013 thì không phải khai quyết toán thuế TNCN.

      Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công;thu nhập từ kinh doanh; thu nhập từ hoạt động đại lý bảo hiểm, bán hàng đa cấp, đại lý xổ số thực hiện quyết toán thuế TNCN theo hướng dẫn tại điểm c; điểm e, khoản 2 Điều 26 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính.

      Cá nhân cư trú có thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán, cuối năm nếu có yêu cầu áp dụng thuế suất 20% tính trên thu nhập tính thuế thì thực hiện khai quyết toán thuế trực tiếp với cơ quan thuế. Trường hợp cá nhấn chuyển nhượng chứng khoán đã nộp thuế theo thuế suất 0,1% trên giá chuyển nhượng chứng khoán từng lần mà không có yêu cầu xác định lại số thuế TNCN theo thuế suất 20% thì không phải quyết toán thuế.

 

Cũng theo Công Văn 336/TCT-TNCN, Thu nhập tính thuế TNCN và các khoản giảm trừ  được xác định như sau:

 

- Giai đoạn từ tháng 01/2013 đến hết tháng 6/2013:

   Thu nhập chịu thuế và các khoản giảm trừ được xác định theo hướng dẫn tại Thông tư số 84/2008/TT-BTC, Thông tư số 62/2009/TT-BTC, Thông tư số 02/2010/TT-BTC, công văn số 12501/BTC-CST ngày 20/9/2010 của Bộ Tài chính và các văn bản hướng dẫn.

- Giai đoạn từ tháng 7/2013 đến hết tháng 12/2013:

    Thu nhập chịu thuế và các khoản giảm trừ được xác định theo hướng dẫn tại Thông tư số 111/2013/TT-BTC, Thông tư số 156/2013/TT-BTC, công văn số 8355/BTC-TCT ngày 28/6/2013, công văn số 8817/BTC-TCT ngày 08/7/2013 của Bộ Tài chính và các văn bản hướng dẫn.

 

 Như vậy, trong năm 2013, tổng mức giảm trừ cho bản thân người nộp thuế là 78 triệu (mức giảm trừ của 6 tháng đầu năm là 4 triệu, 6 tháng cuối năm là 9 triệu).

 

   Tải Công văn 336/TCT-TNCN ở Download tài liệu:

Các thông tin mới đăng :