CÔNG TY ĐÀO TẠO KẾ TOÁN SEN VÀNG

TÌNH HUỐNG THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP
Bookmark and Share

GIẢI ĐÁP CÁC TÌNH HUỐNG THẮC MẮC VỀ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP 

 

Câu hỏi 1:

Trong năm 2009 Công ty đã có các tờ khai tạm tính thuế TNDN theo quý, Cuối năm quyết toán xử lý số thuế TNDN chênh lệch tăng hoặc giảm sau quyết toán như thế nào?

Trả lời:

Theo hướng dẫn tại Điểm 3.4, Phần II Công văn số 353/TCT-CS ngày 29/1/2010 của Tổng cục Thuế thì:

- Trường hợp DN tự quyết toán thuế TNDN của năm 2009 có phát sinh số thuế TNDN được ưu đãi miễn, giảm, gia hạn cao hơn so với số tạm tính của 4 quý. Chênh lệch tăng thêm đó sẽ được gia hạn nộp thuế chậm nhất đến hết ngày 30/10/2010.

- Trường hợp DN tự quyết toán thuế TNDN của năm 2009 có phát sinh số thuế TNDN được ưu đãi miễn, giảm, gia hạn thấp hơn so với số tạm tính của 4 quý thì DN lập hồ sơ khai bổ sung điều chỉnh theo quy định tại Điểm 5.1, Mục I, Phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính.

--------------------------------

Câu hỏi 2:

1- Khi doanh nghiệp đóng tiền bảo hiểm XH, BHYT cho người lao động theo hợp đồng lao động thì chi phí này có được tính vào chi phí hợp lý được trừ khi tính thu nhập chịu thuế TNDN?

2- Nếu trong hợp đồng lao động có ghi rõ mức phụ cấp trả hàng tháng cho người lao động thì các khoản phụ cấp đó có được tính vào chi phí hợp lý được trừ khi tính thu nhập chịu thuế TNDN?

Trả lời:

Theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp thì:

1- Các khoản trích nộp quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định đều được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

2- Các khoản chi trả cho người lao động mang tính chất tiền lương, tiền công, các khoản phụ cấp trả cho ngưòi lao động theo quy định của pháp luật đã ghi rõ trong hợp đồng lao động thì được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

--------------------------------

Câu hỏi 3:

Theo phương án trồng rừng và quản lý rừng bền vững của Công ty đã được UBND tỉnh phê duyệt thì Công ty được miễn thuế TNDN trong 2 năm đầu. Nhưng đến năm 2009 thực hiện thì cơ quan thuế trả lời là không được miễn, giảm. Như vậy Công ty được miễn, giảm hay không?

Trả lời:

Trường hợp của Công ty không được miễn giảm thuế TNDN là do: Công ty được chuyển đổi từ Lâm trường sang từ ngày 13/6/2007 (Lâm trường  được thành lập từ năm 1996). Dự án mở rộng kinh doanh trồng rừng và quản lý rừng bền vững của Công ty triển khai trong năm 2009, do đó theo hướng dẫn tại Mục 6, Phần I Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính thì Công ty không được hưởng ưu đãi thuế TNDN.

--------------------------------

Câu hỏi 4:

Trung tâm có được áp dụng mức thuế TNDN theo hình thức lấy doanh thu nhân 5% hay không? Trung tâm là đơn vị sự nghiệp có thu vừa tiếp nhận nguồn kinh phí của ngân sách, vừa làm dịch vụ có xuất hoá đơn thuế GTGT.

Trả lời:

Tại Khoản 4, Phần B Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính h­­­­­­­­­­­­­­­ướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp thì: “Đơn vị sự nghiệp có phát sinh hoạt động kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế thu nhập doanh nghiệp (tương ứng với mức thuế suất 25%) sau khi đã thực hiện ưu đãi miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (nếu có) mà các đơn vị này hạch toán được doanh thu nhưng không hạch toán và xác định được chi phí, thu nhập của hoạt động kinh doanh thì kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tính theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ, cụ thể như sau:

- Đối với dịch vụ: 5%;

- Đối với kinh doanh hàng hoá: 1%;

- Đối với hoạt động khác: 2%.

Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp đơn vị khi cung cấp hàng hóa, dịch vụ xác định được doanh thu nhưng không hạch toán và không xác định riêng được chi phí, không xác định được riêng thuế GTGT đầu vào phục vụ riêng cho hoạt động kinh doanh, thì thực hiện nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp (áp dụng tỷ lệ GTGT quy định tại Điểm 2.2b, Muc II, Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC) và nộp thuế TNDN theo hướng dẫn trên.

--------------------------------

Câu hỏi 5:

Năm 2008 công ty lỗ 70 triệu (theo tôi biết là không phải làm kế hoạch chuyển lỗ và được hiểu là chuyển trong vòng 5 năm liên tiếp). Năm 2009 công ty  lãi (lợi nhuận tính thuế) 60 triệu vậy công ty có được chuyển hết 70 triệu lỗ không? Hay chỉ được chuyển nhỏ hơn hoặc bằng 60 triệu?

Trả lời:

Tại Khoản 2, Mục VII, Phần C Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn:“ Doanh nghiệp sau khi quyết toán thuế mà bị lỗ thì đuợc chuyển lỗ của năm quyết toán thuế trừ vào thu nhập chịu thuế của những năm sau. Thời gian chuyển lỗ tính liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ”.

Căn cứ hướng dẫn trên, thì công ty chỉ chuyển lỗ nhỏ hơn hoặc bằng 60 triệu, số lỗ còn lại được chuyển sang các năm sau nhưng liên tục không quá 5 năm.

--------------------------------

Câu hỏi 6:

Công ty nằm trong KCN được thuê đến thời hạn 2012 là trả lại đất. Vậy có thể đăng ký khấu hao TSCĐ nhanh không? thấp hơn mức tối thiểu nhà nước quy định?

Trả lời:

Theo hướng dẫn tại Điểm 2.2d, Mục IV, phần C Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp thì:

“Phần trích khấu hao vượt mức quy định hiện hành của Bộ Tài chính về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định. Trường hợp doanh nghiệp có lãi, có nhu cầu về khấu hao nhanh để đổi mới công nghệ đang áp dụng phương pháp khấu hao theo đường thẳng là phần trích khấu hao vượt quá mức khấu hao nhanh theo quy định.”

Theo hướng dẫn tại Điểm 2, Điều 13 Thông tư số 203/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định,  hướng dẫn:

“ …- Phương pháp khấu hao đường thẳng:

Tài sản cố định tham gia vào hoạt động kinh doanh được trích khấu hao theo phương pháp khấu hao đường thẳng.

Doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả kinh tế cao được khấu hao nhanh nhưng tối đa không quá 2 lần mức khấu hao xác định theo phương pháp đường thẳng để nhanh chóng đổi mới công nghệ. Tài sản cố định tham gia vào hoạt động kinh doanh được trích khấu hao nhanh là máy móc, thiết bị; dụng cụ làm việc đo lường, thí nghiệm; thiết bị và phương tiện vận tải; dụng cụ quản lý; súc vật, vườn cây lâu năm. Khi thực hiện trích khấu hao nhanh, doanh nghiệp phải đảm bảo kinh doanh có lãi.”

Căn cứ hướng dẫn trên, nếu TSCĐ của Công ty là các máy móc, thiết bị; … được nêu tại Điều 13 Thông tư số 203/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009, đồng thời Công ty hoạt động đảm bảo có lãi thì được khấu hao nhanh theo quy định trên.

--------------------------------

Câu hỏi 7:

Định mức ăn trưa, công tác phí, trong và ngoài tỉnh và ngoài nước cụ thể là bao nhiêu?

Trả lời:

1. Tại Khoản 4, Mục V, Phần I Công văn số 353/TCT-CS ngày 29/01/2010 về việc hướng dẫn quyết toán thuế TNDN năm 2009 của Tổng cục Thuế, hướng dẫn: Doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ khoản tiền ăn giữa ca bằng tiền, bằng hiện vật cho người lao động nếu có thực chi trả và khoản chi này có đầy đủ hoá đơn chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật. Riêng đối với Công ty Nhà nước, mức chi tiền ăn giữa ca cho người người lao động trước ngày 1/5/2009 không quá 450.000 đ/tháng, từ ngày 1/5/2009 không quá 550.000 đ/tháng. Trường hợp các Công ty Nhà nước được cơ quan có thẩm quyền cho phép chi tiền ăn giữa ca vượt mức khống chế quy định nêu trên và khoản chi tiền ăn giữa ca nếu có thực chi trả và có đầy đủ hoá đơn chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật sẽ được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

Căn cứ hướng dẫn trên, đơn vị khi chi tiền ăn trưa nếu có đầy đủ hoá đơn chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật sẽ được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

2. Theo hướng dẫn tại Điểm 2.9, Mục IV, Phần C Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn các khoản chi không được tính vào chi phí: “Chi  phụ cấp tàu xe đi nghỉ phép không đúng theo quy định của Bộ Luật Lao động; Phần chi phụ cấp cho người lao động đi công tác trong nước và nước ngoài (không bao gồm tiền đi lại và tiền ở) vượt quá 2 lần mức quy định theo hướng dẫn của Bộ Tài chính đối với cán bộ công chức, viên chức Nhà nước.”.

Theo quy định hiện hành thì mức chi phụ cấp đi công tác trong nước và nước ngoài đối với cán bộ, viên chức nhà nước thực hiện theo các văn bản sau:

- Trong nước: Thông tư 23/2007/TT-BTC ngày 21/3/2007 của Bộ Tài chính;

- Nước ngoài: Thông tư 91/2005/TT-BTC ngày 18/10/2005 của Bộ Tài chính.

Doanh nghiệp chỉ được đưa vào chi phí theo mức quy định theo các hướng dẫn trên.

--------------------------------

Câu hỏi 8:

Về chi phí trang phục đưa vào chi phí được trừ tính bình quân /người/ năm được không? VD: chi phí trang phục năm 2009 chi cho 80 lao động là 100.000.000đ tính bình quân là 1.250.000đ/người/ năm được không?

Trả lời:

Theo hướng dẫn tại Điểm 2.6, Mục IV, Phần C Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn: “ 2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

…2.6. Phần chi trang phục bằng hiện vật cho người lao động không có hoá đơn;  phần chi trang phục bằng hiện vật cho người lao động vượt quá 1.500.000 đồng/người/năm; phần chi trang phục bằng tiền cho người lao động vượt quá 1.000.000 đồng/người/năm”.

Căn cứ hướng dẫn trên thì mức chi phí trang phục nếu chi bằng tiền thì không vượt quá 1 triệu đồng/người/năm, nếu chi bằng hiện vật (có hoá đơn) thì không vượt quá 1,5 triệu đồng/người/năm, không được tính bình quân cho toàn Công ty (1,5 tr + 1 tr /2= 1,250).

--------------------------------

Câu hỏi 9:

Doanh nghiệp tôi là doanh nghiệp vừa và nhỏ được áp dụng Thông tư số 03/2009/TT-BTC về giảm 30% thuế TNDN, vậy: Khi làm quyết toán thuế TNDN có phải kê khai phụ lục 03-4H/TNDN, theo tôi thấy phụ lục 03-4H/TNDN là phụ lục ưu đãi cho cơ sở SXKD sử dụng nhiều lao động nữ mà công ty tôi không được ưu đãi về khoản này vậy có phải kê khai phụ lục này không?

Trả lời:

Theo hướng dẫn tại Điểm 3, Phần 3 Công văn số 353/TCT-SC ngày 29/1/2010 hướng dẫn quyết toán thuế TNDN 2009, thì: “Trường hợp doanh nghiệp được giảm thuế theo các giải pháp của Chính phủ kích cầu đầu tư, tiêu dùng; chống suy giảm kinh tế, tháo gỡ khó khăn đối với doanh nghiệp thì sử dụng phụ lục Mẫu số 03-4H/TNDN để kê khai số thuế TNDN được miễn, giảm.”.

Như vậy, đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa được giảm 30% số thuế TNDN năm 2009 theo quy định tại Thông tư số 03/2009/TT-BTC ngày 13/01/2009 của Bộ Tài chính thì số thuế TNDN được giảm thực hiện trên Phụ lục mẫu số 03-4H/TNDN như sau:

Doanh nghiệp ghi bổ sung: Thuế TNDN được giảm theo các giải pháp kích cầu của Chính phủ = (Thuế TNDN phải nộp năm 2009 x 30%).

--------------------------------

Câu hỏi 10:

Chi phí lưu trú đi nước ngoài theo thông tư được đưa vào phí nhưng chứng từ không có hoá đơn đỏ, chứng từ bằng tiếng nước ngoài thì cần làm thao tác gì để đưa vào phí?

Trả lời:

Tại Khoản 1, Mục IV, Phần C Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế TNDN quy định:

“1. Trừ các khoản chi nêu tại Khoản 2 Mục này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

1.1. Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

1.2.  Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật”.

Theo quy định trên, trường hợp Công ty thực tế có phát sinh các khoản chi phí liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thì phải đảm bảo có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp làm căn cứ để hạch toán chi phí và được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN (chứng từ nước ngoài phải được dịch ra tiếng Việt).

Các thông tin mới đăng :