CÔNG TY ĐÀO TẠO KẾ TOÁN SEN VÀNG

TIN TỨC

Thông tư mới sửa đổi, bổ sung 5 thông tư về thuế
Thông tư Hướng dẫn Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá ...

DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ

Soát xét, hoàn thiện sổ sách, lập BCTC năm
Trong các Doanh nghiệp vừa và nhỏ hiện nay, hầu như thay đổi kế toán hàng năm vì kế toán “nhảy việc” hoặc không đủ năng lực chuyên môn. Như vậy khi cơ quan thuế ...

CÁC KHOÁ HỌC KẾ TOÁN

Học kế toán thuế
Để giúp học viên chưa học kế toán bao giờ hoặc người mới chỉ học kế toán trên lý thuyết muốn trở thành kế toán giỏi, độc lập và thành thạo kê khai các loại ...